Avtalevilkår
Avtalevillkår flyttejobb.no

 1. Flytting skjer kun mot kontant betaling eller via vipps til sjåføren. Betaling skal finne sted før opplasting, eller senest rett etter avlasting. Eller etter avtale. Reklamasjonsretten opphører ikke når betaling skjer.
  <br>
 2. Ved levering bør godset straks kontrolleres av oppdragsgiver i nærvær av flyttefolkene. Er oppdragsgiver ikke tilstede ved levering, må eventuell reklamasjon fremsettes straks godset er besiktiget. Ansvar ved skade/tap på transporterte ting opphører om ikke skriftlig melding er kommet oss ihende innen 7 dager etter transportens avslutning. All nødbendig informasjon om oppdraget må være varslet til oss før oppdraget starter slik at misforståelser unngåes.  Særlig om adkomst og ankomst og antall egt. 
  <br>
 3. Gods er forsikret opptil 1 million kr, egenandel ved skade dekkes av oppdragsgiver. Egen andel per i dag er kr 5000 per skade. Småskader som som merker,  riper, hakk og gniss dekkes ikke ettersom det ikke kan sees på som en direkte skade. Skade på bolig dekkes heller ikke. Det beregnes et bruksfradrag på 10% per år per skade.

  1. Om oppdraget bare gjelder transport til annet transportmiddel, opphører flyttejobb sitt ansvar så snart avlevering til vedkommende transportmiddel er skjedd. Flyttejobb.no kan sette bort flyttejobben til underlevrandør dersom det skulle være nødvendig. 

  1. Ildsfarlige, eksplosive, illeluktende eller etsende stoffer tas ikke med i flyttevognen. Skulle slike stoffer allikevel forekomme, er oppdragsgiveren ansvarlig for enhver skade som måtte oppstå.

  1. Hvis godsmengden er større enn det som er opplyst på forhånd av oppdragsgiver, vil dette bli fraktberegnet særskilt. Slike forhold kan også medføre at det ikke blir plass til alt på bilen.

  1. Veggfaste gjenstander må skrues ned av kunden. Bildekk, ski o.l. må være rengjort, slik at man ikke tilgriser last eller bil.

  1. Dypfryser med matvarer taes med i flyttevognen, og vil bi koblet til strøm underveis. Det overtas intet ansvar for skader på varer i dypfryser, og heller ikke skader på blomster og andre temperaturømfintlige ting om skaden skyldes temperaturpåvirking.

  1. Ekstra omkostninger som måtte påløpe ved at flyttevognen p.g.a. hindringer ikke kan benyttes "fra dør til dør", påhviler oppdragsgiver, og er ikke inkludert i tilbudet, om intet annet er avtalt.

  1. Våre flyttevogner er ikke rutegående, og avtaler om inn/utlast vil p.g.a. arbeidets art bare være omtrentlige. Våre sjåfører vil bestrebe seg på å angi nærmest mulig tidspunkt, men stadig ukjente laste og losseplasser gjør rutine umulig. Likeså kan sykdom, kjøreuhell, motorhavari, fergeforsinkelser, veisperringer, føre, særlig vinterstid, bidra til forsinkelser. Dette er forhold utenfor flyttebyråets herredømme, og gir ikke grunnlag for erstatning til oppdragsgiver. Generelt vil alle former for force majeure gi ansvarsfritakelse for flyttebyrået. Kunder må til tider påregne at noen turer kan ta litt lengre tid dersom vi må ha ladepauser for opplading av flyttebilen. 

  1. Det påhviler oppdragsgiver å informere flyttefolkene, om hva som skal være med på flyttelasset på en slik måte at misforståelser unngås. Oppdragsgiver eller annen kontaktperson bør om mulig gå gjennom bopel ved arbeidets slutt, for å forsikre seg om at alt er kommet med. Flyttebyrået kan ikke påta seg ansvar for at ting blir stående igjen p.g.a. misforståelser.

  1. Er pakking/utpakking medtatt i tilbudet, omfatter dette pakking og utpakking av alt glass og stentøy, bøker, klær, pyntegjenstander o.l., samt nedtaking av bokhyller, bilder, lamper o.l., men ikke opphenging/montering av disse. Om pakking ikke er avtalt, skal store kolli som veggseksjoner, senger skap o.l. være demontert slik at dette kan bæres ut og sikres på bilen.. Nødvendig demontering av oss eller oppdragsgiver, gir ikke rett till vederlagsfri montering. Demontering kan også utføres for å redusere fraktvolumet. Ved levering vil møbler og kasser/kartonger bli plassert/utpakket etter oppdragsgivers anvisning. Er ikke oppdragsgiver tilstede eller anvisning gitt skriftlig, vil tingene fortrinnsvis bli plassert/utpakket etter beste skjønn på tilsvarende rom/steder som ved avhenting.

  1. Kunden plikter seg og ha lest avtalevillkårene i forkant og ved utførte flyttejobber ses det på som at kunden har forstått disse.  Alle tvister henvises til Trondheim forliksråd som verneting.  Våre ansatte

  David Jan Skahjem

  Daglig leder


  Startet Flyttejobb i 2020 og har flere år med erfaring innenfor bransjen.

  Send epost
  +47 466 69 999  David Jan Skahjem

  Daglig leder


  Startet Flyttejobb i 2020 og har flere år med erfaring innenfor bransjen.

  Send epost
  +47 466 69 999  David Jan Skahjem

  Daglig leder


  Startet Flyttejobb i 2020 og har flere år med erfaring innenfor bransjen.

  Send epost
  +47 466 69 999